Kategóriás képzések

“C” kategória: Tehergépkocsi ,  az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

A tanfolyam elindítása létszámfüggő!

A tanfolyamra való felvétel módja és feltételei

 • a jelentkezés személyesen történik
 • alapfokú iskolai végzettség: általános iskolai 8 osztály megléte
 • betöltött 17 és fél év (gyakorlati vizsga 18 éves életkortól)
 • érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel. rendelkezik
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, jelentkezési lapot kitöltötte

C” kategóriában vezetői engedély 18 éves életkortól kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére 21 éves életkorig kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre.

A tanulói tájékoztatót átvette, felnőttképzési szerződést és az adatvédelmi tájékoztatót aláírta és átvette /18 éves életkor alatt a szülőnek vagy törvényes képviselőnek is alá kell írnia/.

Elméleti képzés, E-learning

Tantermi elméleti képzés tantárgyai és óraszámai

 • kresz: 24 óra /1 tanóra ideje 45 perc/
 • szerkezet és üzemeltetés: 16 óra /1 tanóra ideje 45 perc/
 • vezetéselmélet: 12 óra /1 tanóra ideje 45 perc/
 • munkavédelem: 12 óra /1 tanóra ideje 45 perc/
 • biztonsági ell. és üzemeltetési i.: 16 óra /1 tanóra ideje 50 perc/

Az elméleti képzés előre meghatározott időpontokban történik az autósiskola tantermében: Érd, Budai út 22. 1. em., Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek tantárgy oktatása: Érd, Bagoly u. 118. sz. alatt. A tanuló az órarendről tájékoztatást kap.

Az elméleti oktatáson való részvétel kötelező, a hiányzásokat be kell pótolni, ennek hiányában a tanuló nem jelenthető elméleti vizsgára. A programozott foglalkozások pótlása – a tantermi és oktatói készenlét miatt – foglalkozásonként 3.600 Ft többletköltséggel jár. Az elméleti foglalkozásról esetleges hiányzást az iskolavezetővel vagy az elméleti szakoktatóval egyeztetett időpontban pótolni kell. A megkezdett, de be nem fejezett elméleti tanfolyam tandíját visszafizetni nem áll módunkban.

Szakirányú végzettség esetén Szerkezettan elméleti oktatás és vizsga, Biztonsági ellenőrzés oktatás és vizsga, valamint Munkavédelem oktatás és vizsga alól felmentés kérhető kérelem formájában. Felmentések felsorolása a tanuló tájékoztató nyomtatvány 1.sz. Felmentések című mellékletében szereplő szakmai végzettségűeknek. Ez érvényes az e-learning képzésre is.

E-learning képzés

Az e-learning tananyagot eduKRESZ márkanév alatt forgalmazza a szolgáltató, mely akkreditált távoktatásos tananyag.  A hatósági képzés felhasználási ideje 90 nap/60 óra, mely igény esetén meghosszabbítható. Tanulói igény esetén az autósiskola lehetőséget nyújt konzultációs formában, elméleti vizsgára való felkészülésre, és a tudásszint ellenőrzésére.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek tantárgy oktatása: Érd, Bagoly u. 118. sz. alatt történik 16 órában /1 tanóra 50 perc/.A tanuló az órarendről tájékoztatást kap.

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsga legkorábban 18 éves életkor betöltése előtt három hónappal tehető
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelezően előírt tantermi elméleti képzésen megjelent, és az elméleti vizsgadíjat befizette.

E-learning képzés esetén: aki az e-learnig képzés /elektronikus távoktatás/ kötelezően előírt tananyagát teljesítette. Elméleti vizsgára a tanuló tanfolyam-igazolás /képzési igazolás/ birtokában jelenthető.

Elméleti vizsgát az elméleti képzés kezdetétől számítva 9 hónapon belül meg kell kezdeni, és egy éven belül lehet azt befejezni. Amennyiben a Tanuló 9 hónapon belül nem kezdeményezi az elméleti vizsgát, vagy azt egy éven belül nem fejezi be sikeresen, az elméleti vizsga újra elméleti képzés köteles egy új tanfolyam keretében.

Elméleti vizsga, a vizsgázó jogai és kötelezettségei

A Hallgató a vizsgán köteles vizsgára képes állapotban megjelenni.
A személyazonosságot igazoló okmányok, a lakcímkártya és az esetlegesen korábban megszerzett érvényes vezetői engedély mellett az elméleti vizsgán a Tanulónak be kell mutatnia az alapfokú végzettséget igazoló okmányt /bizonyítványt/. Külföldi bizonyítvány vagy oklevél esetén az eredeti okmánnyal együtt a hiteles fordítást is be kell mutatni.

Sikertelen vizsga esetén tájékoztatást ad az Autósiskola a pótvizsga lehetőségéről. A pótvizsga díjak megegyeznek az alapvizsga díjakkal.
A Hallgató újabb vizsgát pótvizsgadíj befizetése nélkül akkor tehet, ha a vizsgáról történő távolmaradását orvosi igazolással igazolja /legalább 3 napos betegség igazolása esetén lehetséges/, hogy vizsgára képtelen állapotban volt, és ezt a közlekedési hatóság elfogadja.

Az elméleti vizsga helyszíne, ideje

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. ( Helyszíne: 2310. Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. Hrsz.) által meghatározott időpontban, amelyről az Autósiskola időben tájékoztatást ad.

A Hallgató teljesítményének ellenőrzése, és a tovább haladásra jogosító értékelése az egyes vizsgákon történik. Az Autósiskola nem jogosult vizsgáztatni, és a vizsgát ellenőrizni.

Gyakorlati oktatás és vizsga

Gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga után, érvényes vezetői karton birtokában kezdhető.

Rutin (sikeres elm. vizsga után): 6 óra (1 tanóra 50 perc)
Városi vezetés (sikeres rutin vizsga után): 15 óra (1 tanóra 50 perc)
Országúti vezetés: 160 km 4 óra (1 tanóra 50 perc)
Éjszakai vezetés: 2 óra (1 tanóra 50 perc)
Hegyvidéki vezetés: 2 óra (1 tanóra 50 perc)

Vizsgák: 1 óra

Összesen: 30 óra
A gyakorlati oktatás díja: 210.000. Ft (7.000. Ft/óra, összesen: 30 óra)
A további gyakorlati oktatás óradíja: 7.000 Ft

Képzési igazolással, más képzőszervtől érkező tanuló esetén 10.000 Ft adminisztrációs költséget számolunk fel.

Járművek választható típusai

 • Iveco tehergépkocsi

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

 • betöltött 18. életév. Gyakorlati vizsgára bocsátható az a tanuló, aki a minimális kötelező óraszámot levezette, az előírt menettávolságot teljesítette.
 • 5 sikertelen gyakorlati vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsga szükséges
 • gyakorlati vizsga megkezdésekor az érvényes személyazonosító okmányokat, érvényes vezetői engedélyt is be kell mutatni
Jogok és kötelezettségek

A tanuló jogai

 • teljes körű tájékoztatást kapnia a képzést illetően, szabad gépkocsi- és oktató választáshoz
 • panasz esetén az iskolavezetőhöz vagy a felügyeleti szervhez fordulni (KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 1141. Budapest, Komócsy u. 17-19.)
 • más képzőszervhez átkérnie magát

A tanuló kötelezettségei

 • az elméleti és gyakorlati órákon részt venni, ott pontosan megjelenni
 • a különböző díjakat időben, pontosan befizetni
 • az órákon és a vizsgákon alkohol- és drogmentesen megjelenni

A tanuló áthelyezése

A tanuló kérésére a „Képzési igazolás” nyomtatványt az iskolavezető 3 munkanapon belül kiadja, a befizetett, de fel nem használt tandíjat és vizsgadíjat visszatéríti. A nyomtatvány kiadása díjmentes.

A vizsgaigazolás és a vezetői engedély kiadásának feltételei

Amennyiben valamennyi tantárgyból sikeres vizsgát tett, a közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatósági hatóság /okmányiroda/ részére küldi meg a sikeres forgalmi vizsgától számított 3 munkanap elteltével.

Amennyiben a tanuló vezetői engedély kiállítása nélkül folytatni szeretné képzését „CE” kategóriában, papír alapú vizsgaigazolást kell kérnie a Hatóságtól /Szigetszentmiklósi Vizsgaközpont/.

Ezután a vezetői engedély az ország bármely okmányirodájában intézhető, a gépjárműveztetői orvosi alkalmassági igazolás, személyazonosító okmányok bemutatásával személyesen.

Az okmányirodában, ha egyéb kategóriás vezetői engedélye, vagy szakirányú egészségügyi végzettsége nincs, a közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését kell igazolni, az ún. „vöröskeresztes kártya” bemutatásával, melyet a Magyar Vöröskereszt állít ki. Ezen kívül az orvosi alkalmassági igazolás eredeti példányát kell bemutatni.

Nem magyar állampolgárnak bejelentett magyar lakcímmel kell rendelkeznie

Tandíjak

TANTERMI
Elmélet: 40.000 Ft
Óra: 30 (gyakorlati vezetés)
Gyakorlati tandíj: 7.000 Ft/óra ( összesen: 210.000 Ft )
Vizsgadíjak: 32.700 Ft (elm. + gyak.)
Összesen:  282.700 Ft

E-LEARNING
Elmélet: 40.000 Ft
Óra: 30 (gyakorlati vezetés)
Gyakorlati tandíj: 7.000 Ft/óra ( összesen: 210.000 Ft )
Vizsgadíjak: 32.700 Ft (elm. + gyak.)
Összesen:  282.700 Ft

Képzési igazolással, más képzőszervtől érkező tanuló esetén 10.000 Ft adminisztrációs költséget számolunk fel.

Árváltozás jogát fenntartjuk!

Kapcsolódó galériák