Tisztelt Tanulóink!

Jelen ismertetőnkben Tájékoztatjuk önöket arról, hogy 2018.05.25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személynek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről (továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében Európa szerte és minden szektorban felváltja a hatályos jogszabályokat. Ennek következtében Magyarországon adatvédelmi kérdésekben már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó, hanem a GDPR. Emiatt módosul a tanulói szerződés és tanulói tájékoztató Adatvédelmi Előírásai.

A GDPR legfontosabb célja, hogy egységesítse a korábban eltérő adatvédelmi tagállami szabályokat, megteremtve ezzel a lehetőséget arra, hogy európai szinten egységes adatkezelési szabályrendszer kialakításának, mégpedig általánosan, minden ipari és szolgáltatási szektorban. A jogalkotó legfontosabb célkitűzése e körben, hogy biztosítsa az adatkezeléssel érintettek jogainak magas szintű és hatékony védelmét, valamint, hogy az adatkezelői adatfeldolgozói tevékenységet ellátó szervezeteket ennek megfelelő és átlátható (adatvédelmi) működésre ösztönözze.

Mivel a Bilig és Társa Szolgáltató Kft. kölcsönös bizalmon alapuló és jó kapcsolat kialakítására törekszik a tanulói jogok biztosítására és a jogszabályi megfelelésre, ezért átláthatóvá teszi a tanulók adatainak kezelését érintő tevékenységet és elérhetővé teszi a szabályrendszerét.

 • Adatkezelő intézmény: Bilig és Társa Szolgáltató Kft. – Bilig Autós Iskola
 • Autós iskola ügyvezetője: Bilig Norbert
 • Autós iskola iskolavezetője: Pulai Edina
 • Telephely: 2030 Érd, Bagoly u. 118.
 • Adószám: 12244018-1-13
 • Telefon: +36 23 361 013
 • Adatkezelő: Bernát Alexandra irodavezető
 • Elérhetősége: +36 70 330 60 45
 • Cím: 2030 Érd, Bagoly u. 118.
 • Adatkezelő: Pulai Edina iskolavezető
 • Elérhetősége: +36 70 330 60 41
 • Cím: 2030 Érd, Budai út. 22. 1/19.

Adatkezelés célja

 • Az adatkezelő kijelenti, hogy a rá bízott személyes adatokat tekintve a lehetőségeihez mérten körültekintően jár el és az adatkezelést jóhiszeműen csak a szakhatóság által kötelező minimumnak megfelelően kezeli és rögzíti a (tanuló és az autós iskola) közötti szerződésben.

Adatkezelés célja a közlekedési szakhatóság

 • Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzés és Vizsgáztatási Osztály, melynek címe: Budapest 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. által előírt a tanuló és az autós iskola kötött szerződésben B, C, E kategóriás képzés elméleti és gyakorlati oktatáshoz és vizsgáihoz.
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Nemzeti Közlekedési Hatóság 1138 Budapest, Váci út. 188. által előírt a tanuló és az autós iskola kötött Felnőttképzési szerződésben GKI, ADR, GÉPKEZELŐ tanfolyamhoz és vizsgákhoz.
 • Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály 1089 Budapest, Kálvária tér 7. által előírt a tanuló és az autós iskola kötött Felnőttképzési szerződésben OKJ képzésben.

Adatkezelés jogalapja

 • a szerződés teljesítése (felnőttképzési szerződés)
 • kapcsolattartás
 • illetékes szakhatóságnak nyújtott adatszolgáltatás

Adatszolgáltató: az autós iskola tanulója (minimális adatai)

 • Tanuló neve
 • Tanuló születési helye, ideje
 • Anyja leánykori neve
 • Tanuló telefonszáma
 • Elérhetősége email cím
 • TAJ száma
 • Tartózkodási, értesítési címe
 • Személyi ig. azonosító száma
 • Adószáma
 • Állampolgársága
 • Vezetői engedély száma, érvényessége
 • Iskolai végzettsége

Adatfelhasználó

 • Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járművezető Vizsgáztatási Munkacsoport 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út. 6.(továbbiakban szakhatóság).
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Nemzeti Közlekedési Hatóság 1138 Budapest, Váci út. 188.
 • Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
 • A szakhatóság által ellenőrzött és névjegyzékbe vett autós iskola elméleti és gyakorlati szakoktatói.
 • E-learning oktatásnál a szakhatóságnál akkreditált zárt management rendszerben működő, ellenőrzött névjegyzékbe vett E-educatio Információtechnológia Zrt.
 • Bánfi Kft.- könyvelő cég

Adatkezelő a vele szerződő természetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait szerződés teljesítése címén kezeli.

 • Az adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) b) pontja, amelynek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintett hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.
 • Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
 • A személyes adatok címzettjeinek köre: az autós iskola vezetője, ügyvezetője, az autósiskola ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, szakoktatói adatfeldolgozói.
 • A kezelt személyes adatok köre a tanuló neve, születéskori neve, születési hely és dátum, anyja leánykori neve lakcím, tartózkodási, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, állampolgárság, adószáma, TAJ száma, személyi igazolvány vagy útlevél adatai( azonosító száma, kiállítás és érvényesség dátuma, kiállítás helye.) lakcímkártya adatok (száma, kiállítás dátuma, helye.), jogosítvány adatai(száma, kiállítás és a érvényesség dátuma, kiállítás helye, kategóriák megszerzési és érvényességi dátuma)
 • Az adatkezelés helye: a Társaság telephelye: 2030 Érd, Bagoly u. 118. és a 2030 Érd, Budai út. 22. 1/19.
 • Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
 • Adatkezelő tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt, hogy az adatkezelő honlapján adatkezelési tájékoztató további információkkal szolgál személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól.
 • Adatkezelővel (Bilig és Társa Szolgáltató Kft.) szerződő természetes személy (tanuló) nyilatkozik, hogy adatkezelő tájékoztatását megértette és tudomásul vette.
 • Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.
 • A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb hét évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb nyolc évig kezelheti.

A tanuló (adatszolgáltató) jogai

 • Szerződéses tanulónk tájékoztatást kérhet az autós iskolától a személyes adatairól amennyiben igazolja, hogy ő az adat birtokosa.
 • A tanuló által megadott adatokról, az adatkezelőtől hozzáférést kérhet ügyfélfogadási időben a papíralapú szerződés eredeti példányáról.
 • A tanuló személyes adat alanyaként, kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását harmonizálva a közlekedési szakhatóságnál történő változtatásokkal összhangban, amit csak személyazonosságot igazoltan a közlekedési felügyeletnél is kezdeményezhet.
 • A tanuló személyes adatainak hordozása az autós iskolánál kötött szerződés másodpéldányának tanuló általi átvételével megvalósul, az mindkét fél aláírásával hitelessé válik.
 • A tanuló panasztételhez és jogorvoslattal élhet.
 • Adatkezelési incidens esetén tájékoztatási jogával élhet.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400 honlapelérés: www.naih.hu

Hatályba lépés és alkalmazás napja:
2018.05.25.

Bilig Norbert ügyvezető

Kérdése van? +36 (23) 361-013